Itunga ndangakaranga ntagaragurwa


Yanditswe na: Immaculée Inamuco , vendredi 20 novembre 2020  à 06 : 34 : 55
a

Abamenyeshamakuru barafise uruhara runini muguharanira no gukingira akaranga n’imico kama.

Muruganda rwatunganijwe n’ubushikiranganji bujejwe ivy’imico kama bufatikanije n`ikigo UNESCO, barasigura itegeko ryateweko umukono mu mwaka 2003 ryo kwemeza ko hariho itunga ndangakaranga ntakorakorwa (les patrimoines culturel immatériel).

Muri urwo ruganda barahana hanye ivyiyumviro kubijanye n’itunga ndangakaranga ry’uburundi,ahusanga hari vyinshi biranga abarundi canke bikogwa n`abarundi muga bidakingiwe neza nk’imico ndangakaranga.

Muriyo harimwo nk’intambo zitandukanye zabarundi,ahusanga ibice bimwe vyigihugu vyisangije intambo.

Hari kandi n’imigenzo n`imigirwa ikorwa mu ntara zimwe ugasanga baranayihagararako mukwitandukanya n`abandi mubijanye nimico.

Umwigisha Domitien Nizigiyimana yateguye icigwa akanasigura ibiri mwiryo tegeko rya UNESCO ryo mu 2003, yarerekanye uko itunga ndangakaranga ryemezwa na UNESCO rikaja kurutondo,ibisabwa naho bica kugira igihugu cemeregwe ko ivyo gisaba bikwije amategeko mpuzamakungu.

Umuyobozi agejwe imico n`akaranga mubushikiranganji yaramenyesheje ibikorwa reta imaze gukora kuva iryo tegego rigiyeho,n`imigambi bafitiye abanyabugenegene kugira ngo nyene gukora igikorwa canke umurundi nyene gukora utugenegene akingigwe yongere yitezimbere biciye mukaranga kiwe.

Akaba yasavye ko abanyamakuru bitavye urwo ruganda ko boshikana ijwi kure bakibutsa bakanamenyekanisha imico y`abarundi kurwaruka kugira imico ntigende amazimayongo