kwibaruka birafise urugero


Yanditswe na: Immaculée Inamuco , lundi 7 décembre 2020  à 09 : 19 : 02
a

Umugirwa wo kwibarutsa umuvyeyi mu Burundi wifashe gute ?

Mumigenzo y`ikirundi iyo umuvyeyi yibarutse abantu barakurakuranwa kwibarutsa.

Aha twovuga umuryango,abagenzi eka n`ababanyi,muri uyo mugigwa rero hariho ibintu bikorwa kandi bigafatwa nkibisanzwe kandi insiguro benshi ntibayimenye.

Kuronderera amaberebere umuvyeyi :

Umuvyeyi yashikanye abamwegereye baramubwira vyinshi yofungura kugira ngo aronke amaberebere,murivyo harimwo ibinyobwa.

Baramubwira ngo nafate umwerera kenshi abari akayeri nkuko benshi babivuga, biranashika ko bagahako umwana yavutse ngo bamukingiye ingwara y`ukurumatwa.

Abize ivy`amagara y`abantu bo bamenyesha ko kwihereza inzoga wibarutse atari vyiza kuko iyo nzoga ishitse mu maberebere iba ubumara bigatuma umwana yonse bimwononera amagara yiwe ngo kubera ataba aragira abasirikare bumubiri bo guhangana n`ivyafunguye.

Gusonzera mu kiriri :

Uwuje kwibarutsa aza yibangikanije ibifungurwa vy`umuvyeyi,gutyo bagahatira umuvyeyi kuguma afungura kenshi, ngo niho atobura amaberebere.

Kubera ko uwo muvyeyi ataja kure,kuko ataba arasubirana neza benshi urasanga ibiro vyabaye umurengera bikamukwegera ingwara nk`umutima,igisukari n`izindi.

Muvyare benshi muduhe kamwe,subirayo ntihababa :

Ayo majambo akoreshwa mugukeza uwibarutse harimwo ivyifuzo bituma umuvyeyi agira intege zo kuguma avyara,akumva umengo kuvyara benshi ni ubuhizi akiyumvira gukwirikiza hakiri kare.

Yamara rero ivyari imagera vyarageruye, kuko abahinga bahanura kuvyara bake,kuko igwirirana ry`abantu riri mubibuza ibihugu guterimbere bivanye nuko isi iguma ariyayindi abantu bakaguma biyongera bigatuma bamwe babaho nabi batagira icobiha.

Bagahamagarira gusubiriza izo mvugo z`ikirundi ca kera zihamagarira abantu kuguma bavyara.