Iswa n’imfunguro y’abarundi bo muntara zimwe...


Yanditswe na: Immaculée Inamuco , lundi 21 décembre 2020  à 11 : 13 : 59
a

Iswa n’imfungurwa y’abarundi bo muntara zimwe zimwe zo mubumanuko bw`uburundi.

Muntara kama nka Buragane, n’igice ca Kumoso udukoko bita Iswa,turakunzwe cane gufungurwa.

Ngo iyo imvura itasuye ababa murizo ntara bararyohegwa cane bamwe bagasiba n`iyindi mirimo kugira baje kuraba aho zaraze.

Utwo tukoko rero bita iswa tuva mumigina, iyo nayo iboneka imvura itasuye.

Nkuko abanyagihugu babitwiganiye ngo ntawumenya ikibanza nyezina iswa zizoraramwo, ngo bategereza igihe imvura itasuriye bagaca bagendura kumisozi aho ziriko ziraduma.

Iyo ari mwitongo ry’umuntu nyeneryo niwe yimenya ntawumuvogera, iyo ari kumisozi ya Reta ngo uwutanguye kuhabona niwe acayubakira uwomugina akanawurarira mpaka ikiringo cazo giheze.

Iswa rero zirakundwa cane murizo ntara ngo iyo zaraze gose n’amashure ntawutonda kuko usanga bose bagiye kumigina kuzifata baba abanyeshure canke abarimu.

Iswa ziradandanzwa mumasoko kandi zikazimba,uyumwaka bakavuga ko atazabonetse kuko ngo zirazimvye gose ku masoko aho ikiro cavuye kubihumbi bitanu kiraduga kurenga ibihumbi munani.

Abazihereza bagasaba ko hoboneka abahinga bagakora ubushakashatsi kugira bazorore gutwo bagwize umwimbu n`izindi ntara zige kuzifungura.