Ibikorwa mu bashingamateka ba EAC


Yanditswe na: Immaculée Inamuco , jeudi 4 mars 2021  à 12 : 47 : 24
a

Kuvaho Uburundi bwinjiriye mumuryango wa Afrika y’ubuseruko ngo harabaye akarusho mubijanye n’ihanahana ry’ibidandazwa na cane cane ivyinjira mu Burundi.

Jean Marie Muhirwa, icegera c’uwurongoye inama nshingamateka y’uyo muryango mu Burundi amenyesha ko imbere yuko Uburundi bwinjira mur’uyo muryango ibidandazwa biva i Dar es Salam muri Tanzaniya vyahora bimara imisi cumi n’ibiri(12) kugira bishike mu Burundi arik’ ubu ngo mumisi itatu(3) gusa biba bishitse kukivugo ca Bujumbura.

Nayo ibiva i Mombassa mugihugu ca Kenya vyahora bimara imisi mirongo ibiri n’umwe ubu ngo navyo nyene bimara imisi itatu gusa.

Jean Marie Muhirwa asigura ko ivyo vyashobotse kuko Uburundi bwinjiye mur’uwo muryango bituma abakozi b’ikigo kijejwe kwegeranya amakori n’ama tagisi( OBR) bashobora gukorera mur’ivyo bihugu kugira impapuro n’ibindi umudandaza akenera abironke bimworoheye kandi binyarutse atarinze kujuragirika.

Ni mur’iyo ntumbero hariko haraba umwirimburo watunganijwe n’uwo muryango kuva igenekerezo rya 1 gushika kurya 7 wo kurabira hamwe n’abenegihugu ibimaze gushikwako nk’inyungu zo kuja hamwe n’ibindi bihugu bigize uwo muryango inyuma y’imyaka 22 ubayeho.