Urwa inabukwe n’umukazana ntahorwagiye.


Yanditswe na: Immaculée Inamuco , mardi 23 mars 2021  à 11 : 56 : 34
a

Abakurambere ngo kera abakazana n’aba inabukwe ntibacanuwaka, mbe vyoba bikihari no mugihe ca none ?

Iterambere ryazanye vyinshi,kubera ibisagara ngo inabukwe n’umukazana ntibakibana hafi,ivyo bigatuma atamakosa menshi yibonekeza eka mbere atagusharikana kuko atavyinshi bahurirako.

Aho bishitse bakabana ngo ingorane n’inzankano ntizibura.

Akararorero n’akuyu mutamakazi w’imwaka irenga 80 wo muri Zone Kanyosha mugisagara ca Bujumbura arikwasaba ubutungane kumukiranura n’umukazana wiwe ngo yigire gusazira ku mukobwa wiwe y’ubatse muyindi ntara narirya amagara amukitse.

Uwo mutamakazi amenyesha ko amaranye imyaka irenga 30 n’ umukazana, ngo muricogihe cose ntiyigeze yoroherezwa kuko yama amuturubika ntamufungurira neza akamwiriza hanze ntiyinjire munzu gushika ijoro rigiye.

Uwo mukazana we kubwiwe ngo inabukwe ntangorane bafitaniye ngo ahubwo ivyo vyose avyohejwe n’umukobwa wiwe agomba kumurirako itongo,ngo kuko umugabo wiwe ariwe muhungu wuwo mutamakazi aracariho kandi ntacoyokorera nyina barikumwe.

Uwo mukazana ngo ntashobora kumurekura ngo ajanwe n’umukobwa wiwe mu ntara ya ruguru kndi ataco bapfuye.

Ariko ababanyi bo bemeza ko uyo mutamakazi bama bamubona asega,anyagirirwa n’imvura hanze naho uwo muhungu wiwe abahari ngo ntamwinjiza munzu canke ngo amugaburire umugore wiwe ariwe mukazana atabishatse.