Somaliya iriko iratera intambwe muvy’umutekano


Yanditswe na: Jean Marie Vianney Ndacayisaba , vendredi 5 juillet 2019  à 11 : 25 : 13
a

Igenekerezo rya 30 Ndamukiza 2018, inama ijejwe amahoro n’umutekano mw’ishirahamwe ry’ubumwe bw’Afrika yaratanze intumbero ku bijanye n’intwaro nfatakibanza mu gihugu ca Somaliya. Ico gikorwa nyene c’ishirahamwe ry’Ubumwe bw’Afrika carabandanije mwishirwa mu ngiro ry’ikiringo c’intwaro nfatakibanza isanzwe ihari ubu. Intwaro nfatakibanza y’igihugu ca Somaliya ni intwaro yitunganije igizwe na Leta yiyunze n’abanyagihugu bayo hamwe n’umwitwarariko w’abajejwe umutekano w’igihugu ca Somaliya inyuma yuko AMISOM ikura abasirikare bayo muri ico gihugu mumwaka wa 2021.

Nkuko umurwi AMISOM ariwo wari uhagarariye amahoro n’umutekano mu gihugu ca Somaliya, warakoze ibikorwa bihambaye muvyo yari ijejwe kuva mumwaka wa 2018 mu gihe hari hatanguwe gushirwa mu ngiro intambuko ya mbere y’intwaro nfatakibanza.

Amahangiro akomakomeye twishinze yo kurondera uburyo bwo gukura abasirikare mu gihugu ca Somaliya ageze kurugero rushimishije. Ivyo vyose ntivyari gushoboka hatabaye ugukorana n’ububwitange mu bikorwa vy’abategetsi b’igihugu ca Somaliya bitanga batiziganya kugira abajejwe umutekano w’igihugu ca Somaliya bashobore gusubirira AMISOM mugucungera umutekano wabo.

Umwaka uheze waranzwe n’impinduka nziza kubijanye n’umutekano aho inteko z’abasirikare ba Somaliya bateye intambwe ishimishije mukwituganya mukurwanya umwansi no mugucungera imbibe z’igihugu. Ivyo birerekana ishusho nziza no kuvunira akagohe intagondwa z’iterabwoba ko igihe cabo atakibanza kigifise.

Muburere bwa Lower Shabelle, Sabiid, Bariire abasirikare b’igihugu ca Somaliya bafadikanije naba AMISOM baragize ibitero barashobora kwirukana intagondwa z’iterabwoba kuri ubwo butaka. Akarorero twotanga nako akarere ka Sabiid kari kariziziwe nizo ntagondwa mukuhaturikiriza ibisasu vya kirimbuzi ariko ubu hacumbikiye abasirikare b’igihugu ca Somaliya. Biramaze kugaragara neza ko abasirikare b’igihugu ca Somaliya bashoboye kurwanya abagira iterabwoba ata bwoba kandi ko boshobora no guhagararira amahoro n’umutekano mugihugu cose.

Turashimira cane abadufashe mu mugongo bo muyandi makungu nk’ibihugu vy’ubumwe bwa Buraya, Reta zunwe ubumwe bw’Amerika, Ubudagi, Ubwongereza vyabandanije gukora uko bushoboye kose mukongereza inguvu n’uburyo kubasirikare n’abapolisi b’igihugu ca Somaliya. Kubera ubwitange bwabo, abajejewe umutekano b’igihugu ca Somaliya baracunga neza umetekano w’abanyagihugu, inyubakwa na cane cane amabarabara akomakomeye y’igisagara ca Mogadishu, ibitaro n’amashure n‘ibindi bikorwa bijanye no gucungera umutekano w’abanyagihugu.

Ni muri iyo ntumbero aho inama ijejwe amahoro n’umutekano mw’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika yafashe ingingo yo kugabanura abasirikare ba AMISOM mu gihugu ca Somaliya guhera muri Kigarama mu mwaka wa 2017. ONI nayo ica ishinga ko muri Kigarama umwaka wa 2021 ko ariryo genekerezo ntarengwa abasirikare ba AMISOM bazoba bahejeje kuva mu gihugu ca Somaliya burundu.

Muri Ruhuhuma 2019, AMISOM yarasubiriye kandi kugabanya abasirikare bayo muri Somaliya bangana igihumbi(1000). Ico gitigiri cagabanuwe cerekana kandi ko AMISOM iriko iraha icizere n’ubutwari kubarongoye abandi mu mutekano w’igihugu ca Somaliya. Ibibanza bikomakomeye vyahora bicungerwa n’abasirikare ba AMISOM nka Kaminuza nkuru y’iguhugu iri Mogadisho, Ikibuga c’umupira, n’ishure ryigisha ivya gisirikare Jaale Siyaad vyahawe gucungerwa n’abajejwe umutekano b’igihugu ca Somaliya.

Mu mwaka uheze kandi, AMISOM yarashizeho umurwi CONOPS kugira haboneke intumbero yo gushira mu ngiro umugambi w’intwaro nfata kibanza, urongora umugambi wo gukura abasirikare ba AMISOM mu gihugu ca Somaliya.

Twarakoze kandi uko dushoboye kwose bimwe biboneka ikwiragizwa ry’abarongoye abandi muvya gisivire mu murwi AMISOM kugira bashobore gufasha no gukora ibikorwa bimwe bimwe abagize umurwi w’abasirikare n’abapolisi batashobora kurangura munturembero yo kurwiza inguvu zo guhagararira amahoro n’umutekano mu ma Leta ya Jubaland mu bumanuko bushira uburengero,hamwe no mu karere ka HirShabelle. Kubw’izo mpamvu, turashima cane ku kuntu umutekano wacungerewe mu mpera y’imwaka 12 iheze umurwi AMISOM uriko urarangurira ibikorwa vyo kugarukana amahoro n’umutekano mu gihugu ca Somaliya.

Kubw’inguvu n’ubutwari twitangiye mu mugambi wo gushiraho intwaro nfatakibanza mu gihugu ca Somaliya,dutegekanya ko guhera ubu gushika mu mwaka wa 2021, abajejwe umutekano b’igihugu ca Somaliya biteguriye bikwiye gusubirira umurwi AMISOM muguhagararira amahoro n’umutekano vy’igihugu ca Somaliya.

Francesco Madeira, Intumwa idasanzwe y’ubumwe bwa Africa muri Somaliaya, akongera akarongora AMISOM.

Yahinduwe mu kirundi na Jean Marie Vianney Ndacayisaba