INYAMBARO

Inkomoko y’izina inyerere

aInyerere kera aho zambarwa hose zari zifise insiguro. Insiguro y’inyerere nkuko tubiyagirwa n’abakurambere,ngo kera abarundi baryama kubirago, ivyo navyo rero babisiga amavuta kugira vyorohe ntibihande canke ngo bibabaze abavyifuka (...)Imvutano ni akaranga

aIbihugu birashobora guhurira kukaranga canke umuco umwe kandi bitegeranye. Imvutano ni impuzo y`imararubanza ku murundikazi w`umunyakaranga. Aho hambere mu mpuzu z`ibiti warasangamwo iyo bita imvutano hamwe n`umutamana vyambarwa n`abakenyezi (...)MURI IKI GISATA
Inkomoko y’izina inyerere
Imvutano ni akaranga