UBWIZA

Ishurwe rifise ikibanza giki ?

aIshurwe siryavuba mu barundi, ryamye ari ikimenyetso gikomeye . Kuva kera mu barundi ishurwe camwe ari ikimenyetso ciza kandi gikoreshwa haba mubihe vyakanyamuneza canke mubihe vy’umubabaro. Amashurwe turayabona mumanza nyinshi zaba izo (...)Ngo bavuga amajambo batazi inkomoko yayo....

aNgo bavuga amajambo batazi inkomoko yayo. Abarundi benshi b’ubu ngo baravuga amajambo y’ikirundi batazi inkomoko yayo nkuko bisigurwa n’umwe mubakurambere twaganiriye. Yaragerageje gusigura amajambo amwamwe benshi bakunda gukoresha ariko batazi (...)Akaranga niko kabanga k’umurundi

aInkino n’imico kama bigiye kunagurwa n’ugutsimbatazwa nk’uko vyashikirijwe n’Umukuru w’Igihugu mushasha mw’ijambo ryiwe ryo kwimikwa i Gitega. Mu migambi agiye gushira imbere, harimwo kunagura akaranga k’abarundi baho hambere muri kino gihe (...)MURI IKI GISATA
Ishurwe rifise ikibanza giki ?
Ngo bavuga amajambo batazi inkomoko yayo....
Akaranga niko kabanga k’umurundi